Agnesbergs Grävtjänst i Kungälv AB

Göteborgsvägen, delen Gränsvägen – Tillfällavägen

Objektet avsåg nybyggnad av gator, bullerskärm, stödmurar, pålning med mera vid Göteborgsvägen i Partille Kommun. Projektets syfte var att minska bullerstörningarna för boende vid Göteborgsvägen och därför anlades bullerskärmar dels längs väg E20, dels längs Göteborgsvägen.

Korta fakta:
Entreprenadform: Generalentreprenad
Byggtid: 2002 – 2003
Beställare: Partille Kommun
Anbudssumma: ca 24 000 000